தினம்தோறும் செய்யவேண்டிய அனாகத சக்ரத்தின் இயக்கு முறை | Yogam | யோகம்