10 என்றதுக்குள்ள தலை சுற்றுவது நின்றுவிடும் இந்த 1 புள்ளியை அழுத்தினால் ...