ஆயுசுக்கும் நோயே வராது தினமும் 10 நிமிடம் இந்த தட்டல் பயிற்சியை செய்தால்...