தைரொய்ட் வாழ்நாளில் வராது 2 Mysore பருப்பும் இந்த வர்ம புள்ளியும் போதும்...