ஆடி மாதம் இத மட்டும் பண்ணுனா அடுத்த 6 மாதம் உடலில் நோய் இருக்காது நினைத்...