உடல், பாத எரிச்சல் வாழ்நாளில் வராமல் சீராக்கும் மிளகு சிகிச்சை | Irritat...