ஒரு வர்ம புள்ளியும் மிளகும் பல நோய்களை குணமாக்கும் | Yogam | யோகம்