வாழ்நாளில் நோயே வராமல் இருக்க இவர் சொல்லும் 2 விஷயங்களை கடைபிடித்தாலே போ...