5 நிமிஷத்துல pulse ஐ நார்மலாக்கும் கோபத்தை Angry குறைக்கும் வர்ம மந்திர ...