ஈர்ப்பு விதியை இப்படி கடைபிடித்தால் நிச்சயம் நம் வாழ்க்கையில் அற்புத பலன...