18 முறை மந்திரம், 3 பயிற்சி செய்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் இளமையாக இருக்கலா...