தினமும் ஒண்றரை நிமிடம் போதும் சாகும் வரை கண் கோளாறே வராது | Cures all Ey...