இந்த 10 வர்ம புள்ளிகளை தினமும் அழுத்தினால் போதும் சாகும் வரை நோயே வராது ...