18டே நாளில் எப்பேர்ப்பட்ட வாயு தொல்லையிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுதலை தரு...