ஒரே ஒரு காந்தத்தில் தண்டுவடம் சார்ந்த அனைத்தும் கோளாறுகளும் சரியாகும் | ...