இப்படி இடித்தாலே போதும் 3றே நாளில் குதிங்கால் வலி முற்றிலும் குணமாக்கும்...