இந்த அலைவரிசையோடு தொடர்பிலிருந்தால் எதிர்மறை எண்ணங்களே வாழ்நாளில் வராது ...