இந்த நாளில் முழு நிலவும் நம் மேல் பட்டால் உடலுக்கு தேவையான அணைத்து சக்தி...