மூட்டு வலியே வாழ்நாளில் வரவே வராது இதை மட்டும் செய்தால் போதும் | Yogam |...