Dr.Meenakshi Reiki Master

Secret and Benefits of Smiling Face / புன்னகையில் உலகம் வெல்லும் ரகசியம் / Yogam | யோகம் https://youtu.be/e17sC-oGxew


    Secret for your Successor / நாம் வெற்றியாளராகும் ரகசியம் / Yogam | யோகம் https://youtu.be/D2jvNoA0nboYou are Worth of 1000 Crore How / நீங்கள் 1000 கோடிக்கு சமம் / Yogam | யோகம் https://youtu.be/tkzhTvKlbiQ 


Amazing Unknown Secret about Water - Part 2 / Yogam | யோகம் https://youtu.be/fIaPgiBIyc4


Amazing Unknown Secret about Water - Part 1 / Yogam | யோகம் https://youtu.be/hnwyTglMKsU


Secret to activate Our Confident will power / Yogam | யோகம் https://youtu.be/i4uAbZffuZI


Secret of Healthy Body and Mind by Using Heart Chakra / Yogam | யோகம் https://youtu.be/WK0135svLV0


Secret of Activating Our Inner Body Cells / நமது செல்களை புதுப்பிக்கும் ரகசியம் / Yogam | யோகம் https://youtu.be/OKZWNGpXwlE

Best Way to Save Family from Geopathic Stress / Yogam | யோகம் https://youtu.be/Q06S1mbLgkU


Magic Tree That Gives whatever we Ask / கேட்டதை கொடுக்கும் அற்புத மரம் /Yogam | யோகம் https://youtu.be/Aq_KkRmeNpc


Secret to Increase Our Positive Energy / நமது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வளர்க்கும் இரகசியம் /  Yogam https://youtu.be/13Ed8BYhpdA


Best Trick to Make More Money Part 2 / பணம் நம் வீட்டில் பெருக பணத்தை கையாளும் தந்திரம் / Yogam https://youtu.be/_ahx9LqDMJ8

Trick to Make More Money - Part 1 / பணம் பெருக பணத்தை கையாளும் தந்திரம் / Yogam | யோகம் https://youtu.be/aIJMGL7wHVc

Secret to Make Money in Home Temple / பணம் கையில் புரள வீட்டை கோவிலாக்கும் யுக்திகள் / Yogam | யோகம் https://youtu.be/4ay5HJjPfko

4 Stages of Aura Cleaning / What is Theetchai / Yogam | யோகம் https://youtu.be/HFR60IgpX7w

Wonderful Power of Alpha Brain waves / நாம் நினைப்பதை நடத்தும் மூளையின் ஆல்பா நிலை அற்புதம் / Yogam https://youtu.be/iJHVHyJd5i4


The Great Power that makes you a Super Star / உங்களை சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்கும் மகா சக்தி / Yogam https://youtu.be/GMtqNVMwS00


Best Way to Activate this 4 Hormones to Enjoy a Wonderful Life in Tamil / Yogam | யோகம் https://youtu.be/CYZGdUmvj98


The Secret Power of 8th Cosmic Chakra in our Body in Tamil / Dr. Meenakshi / Reiki Healer / Yogam https://youtu.be/FFDmvunOzdc

What is God / How to Realize God / இந்த சூச்சமம் தெரிந்தால் கடவுளின் சக்தியை உணரலாம் / Yogam | யோகம் https://youtu.be/dJ_XNHXpYJQ


Wonderful MahaMandra for Life / இந்த அதிசய மகாமந்திரம் சொன்னால் வாழ்க்கை செம்மையானதாய் இருக்கும் https://youtu.be/Q-Sq5GSQZ9Y 


Best Secret to Succeed Whatever we think / இந்த ரகசியம் தெரிந்தால் நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும்/Yogam https://youtu.be/gc0nI6iFZEs
Dr.A. Meenakshi M.B.B.S.,D.G.O, worked as a Gynaecologist for 18 years in both Corporation & Government of Tamilnadu at Chennai. She has provided invaluable services to the World Population Project under the aegis of the Tamil Nadu State, Government of India. Meanwhile she was developing her skills in the area of health & peace in alternative medicine.

Once a doctor was about to enter operation theatre for a surgery. He was feeling uneasy and checked his blood pressure. His BP was shooting around 200/140. He immediately called Dr A. Meenakshi MBBS., DGO., and he was given distant healing immediately. In the next 10-15 minutes, the doctor recovered completely and resumed his duty as usual. Dr A.Meenakshi says this is no big miracle and even her students are also doing this healing on day-to-day basis.

She has mastered several spheres of body & mind development (in India, USA and other countries) like Reiki, Yoga, Pranic healing, Kriya yoga, Sidha meditation methods, Buddhist healing, Shamanic arts, Egyptian & Melchizedec methods, Egyptian Tarot, Runes, Acupressure, Acupuncture, Crystal therapy, DNA healing, Kwanyin healing, Five element manifestation, Health & Wealth manifestation, Numerology, Vastu, Kabala and many other occult arts.

Dr. A. Meenakshi is in this field for the past 39 years. In all these years, she has provided “Initiation” or “Attunement” in person to each and every student who has come to her. She has given over Two Lakh initiations (Attunements) to people in India and other countries as well, bringing great transformations in the life of each and every person who was initiated

A considerable number of people have listened and watched her intently to her exposition of the Reiki & other Energy Systems conception on popular TV shows telecast from Chennai. She does not sit on her laurels but surges forward indefatigably to reach her ultimate goal of service to Humanity.

Being a Grand Master, she has travelled to many countries to conduct workshops on various subjects. For the past 21 years, her mission has been to enhance the Mental, Physical and Emotional well-being of all the people who reached out to her. Her pioneering work was done in the southern districts of the state of Tamil Nadu, where she has trained about 70,000 people - a complete mixed group of people from all walks of life.

To date, she has trained thousands of people from different countries on these invaluable and ancient methods of healing, who in turn, are contributing to the society on these valuable healing techniques.

After 18 years of medical practices and 21 years of various types of spiritual services, she has explored the subtle problem of what human beings get into, such as:

Chronic diseases like cancer
Loss in business
Sudden accidents
Mental illness
To enhance Mental, Physical health & Prosperity (MPP), she is doing Human Aura Analysis with a simple machine that will show the energy status (Aura) of a person.

A person’s aura is scanned and individual readings are measured which indicate the levels of Physical, Emotional, Mental well-being. According to the readings, necessary corrective measures are also provided. The readings are so accurate that when this prediction from scanner is provided, it is 100% accurate and can be proven by the individual’s medical tests as well.

Thoughts determine one’s life. However, this is only 50% of the overall picture. Where we live also determines the remaining 50%.

Apart from scanning and measuring aura of a person, aura of buildings, house or office, can also be scanned and measured. One such important application is the Geopathic Stress correction.

Geopathic Stress in your living place is like sitting inside an invisible furnace. The ill-effects it causes are invisible to you and the issues persist despite whatever remedial measures taken so far. Geopathic Stress Correction solves this problem.

In Geopathic Stress correction, the place is scanned for negative radiation under the surface of houses & business places and the unwanted effects (Geopathic Stress) is corrected by suitable corrective measures which are very simple and efficient.

The Geopathic Stress correction has proven miracles in the cases that Dr A. Meenakshi has dealt with. There have been many situations where the person who lived in a place was in deep negative stress such as chronic health issue or loss of revenue and/or wealth. Once the Geopathic Stress correction was done, there was immediate recovery.

Dr A. Meenakshi is a Guru to us like a piece of wood floating on water that helps in the destiny of others. Even a piece of iron that sinks in water can safely cross the water with help of wood like a boat.

As part of the social service to the people:
She runs a free healing centre at Virudhunagar, which is operational for the past 19 years, 6 days a week.
Her “Energynests” Institute at Bangalore (affiliated to BSS, Central Government of India), provides certified training courses on healing and therapy subjects apart from running a healing & training centre at Bangalore as well.
Her “Ashirwad” Trust, for the past 20 years, is concentrating on students’ education by helping students from poor background attain necessary education through funding from the trust.
How do I believe that this will work?
Dr A.Meenakshi says that you do not need to have belief or faith in the “System”. The “System” works automatically whether you believe it or not – just like the planetary System. All you need to do is practice what was taught in the workshop and you will reap the benefits from the “System”.

A benign optimistic smile lights up her face when she meets with all her Reiki aspirants and she patiently explains how Reiki can have a profound impact on one’s life and assist one to cope effectively with the pressures of life.

Dr.Meenakshi , in her capacity as a Senior Grand Master is a successful healer and teacher par excellence ,a true philanthropist ,who restores health and illumines lives, sharing the amazing benefits of Reiki while rendering yeoman service to humanity.